วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

บทที่ 1

                  ข้าพเจ้าด.ช.อนุรักษ์    ใสสด   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/10  เลขที่18    โรงถาวรานุกูล
อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
กำลังศึกษาทฤษฎีความรู้(Theory of knowlage :  TOK)มีประเด็นความรู้ที่สนใจคือ
โปรแกรม foto-mosaik 6.6  ทำให้เราสร้างภาพโมเสคจากภาพที่เราต้องการ จึงตั้งประเด็นศึกษาว่า
"จะใช้ foto-mosaik 6.6 สร้างไฟล์ทำให้เราสร้างภาพโมเสคจากภาพที่เราต้องการ ได้อย่าง?
             การศึกษาหาความรู้โดยละเอียดได้กระทำดังนี้
1.จากอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ http://mitdownload.com/graphic-software/803-foto-mosaik-6-6/
2.จากเว็บไซต์

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ปัญหาการใช้FoTo-Mosaik 6.6

ข้าพเจ้าจะใช้FoTo-Mosaik 6.6ทำให้เราสร้างภาพโมเสคจากภาพที่เราต้องการ ได้อย่างไร ?